Kamerabevakning har informationskrav

Kamerabevakning har informationskrav

Om kamerabevakning sker inom en privat bostad finns inget informationskrav. Men när bevakning sker i offentlig miljö finns detta krav. Det innebär exempelvis att hotell, köpcentrum och bibliotek behöver informera sina besökare att kamerabevakning genomförs.

Tydlig information om kamerabevakning

Lagtexten anger att det vid övervakning med kamera ska finnas tillgänglig och tydlig information till de personer som blir bevakade. Det vanligaste är att detta sker med skyltar och dekaler som påvisar att bevakning sker.

Den information som primärt ges ska ange vilket företag det är som genomför bevakning samt var det går att ta del av mer information kring just denna specifika kamerabevakning. Det är exempelvis vanligt hemsida anges som visar ytterligare information. På hemsidan kan exempelvis följande nämnas:

  • Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till företagets dataskyddsombud. Det är personen som ska kontaktas vid specifika frågor kring bevakningen och hanteringen av de uppgifter som samlas in.

  • Ändamålet

För att få genomföra kamerabevakning i offentliga miljöer krävs att det finns ett tydligt syfte och ändamål med bevakningen. I de flesta fall handlar det om att öka säkerheten för de anställda och gästerna.

  • Lagtext

Det ska framgå vilka olika lagtexter som företaget stöder sin bevakning på.

  • Lagring

Hur länge kommer materialet att sparas? Här kan det även framgå information kring vad som sparas.

  • Rättigheter

Kan en person som blivit filmad kräva att filmen raderas? Vilka rättigheter har personerna att få material borttaget och vad innebär i så fall detta?

  • Datainspektionen

Det är Datainspektionen som är ytterst ansvarig för kameraövervakning i Sverige. I informationen ska det därför finnas länkar eller kontaktuppgifter till Datainspektionen. Personer som anser att ett företag missbrukar användandet av övervakning kan därmed vända sig till inspektionen och klaga.

Krav vid vissa tillfällen

Det finns även krav på att ytterligare information behöver ges – vid vissa tillfällen. Med andra ord behöver inte alla företag ge ut denna information utan enbart om vissa parametrar är uppfyllda.

Det kan exempelvis vara att företaget enligt lag måste ha kamerabevakning. Därmed har de inte själva ett val att utföra detta. I detta fall ska det framgå att företaget har bevakning utifrån en specifik lagtext.

Även om företaget låter en tredjepart ta del av informationen behöver detta nämnas. Det kan exempelvis vara att externa företag använder informationen för att tolka och föra statistik.